DIGMA.plO nas | oferta
  REFERENCJE  
S....g Polska sp. z o.o. - certyfikowana instalacja 96 torów transmisyjnych.
Spó?dzielnia Mieszkaniowa w ?odzi - instalacja sieci strukturalnej.
Powiatowy Urz?d Pracy w Zgierzu - rozbudowa sieci MOLEX.
Arcus SI sp. z o.o. - budowa sieci teleinformatycznej - 800 punktów.
  KATEGORIE  
  INFO  
- okablowanie sieci komputerowych/strukturalnych
- parametry drutów miedzianych
- Systemy Sygnalizacji Po?arowej
- adresowanie IP
- podstawowe komendy Linux
- podstawowe komendy Windows
- Microsoft - praktyczne porady
- Program gwarancyjny Telegartner
04-06-2023 roku

Zapraszamy na nasze AUKCJE ALLEGRO !

P.P.H.U. Digma
 gg: 8847599 (Zbyszek)
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
| Systemy Sygnalizacji Po?arowej |

Po?ar niszczy wszystko, szybka akcja ga?nicza mo?e uratowa? ?ycie oraz maj?tek trwa?y. Dlatego tak wa?ne jest szybkie wykrycie sytuacji zagra?aj?cej po?arem. W ma?ych obiektach chronionych systemami antyw?amaniowymi, mo?liwe jest zainstalowanie czujników ppo?, które wywo?aj? alarm. W obiektach o wi?kszych powierzchniach, oraz w obiektach gdzie wymagaj? tego przepisy, nale?y instalowa? osobne Systemy Sygnalizacji Po?arowej (SSP).

 

SSP idealnie sprawdza si? w :
- ma?ych hotelach,
- pensjonatach,
- przedszkolach,
- szko?ach,
- bibliotekach,
- budynkach inwentarskich,
- muzeach,
- oddzia?ach banków,
- archiwach
- halach produkcyjno-magazynowych
- budynkach u?yteczno?ci publicznej.

lub w zabezpieczeniu pojedynczych pomieszcze?:
- szatnie,
- serwerownie,
- podr?czne magazynki itp.

 

Z uwagi na szerokie zastosowania, pe?n? zgodno?? z wymaganiami norm serii EN54, Rozporz?dzenia MSWiA dotycz?cego ?wiadectw dopuszczenia oraz bardzo konkurencyjne ceny, preferujemy systemy produkcji krajowej, firmy Satel.

 

Funkcjonalno?? central Satel.
Przeznaczeniem central CSP serii 200 oraz 100 jest realizacja kompleksowych systemów sygnalizacji po?arowej w obiektach ma?ych oraz ?redniej wielko?ci. Centrale CSP serii 100 oferuj? wszystkie najwa?niejsze funkcje wymagane w certyfikowanych systemach sygnalizacji po?arowej, zapewniaj?c przy tym ?atw? instalacj? i uruchomienie. Seria 200 dodatkowo wyposa?ona zosta?a w czytelny wy?wietlacz LCD, dzi?ki któremu znacz?co u?atwione jest nie tylko programowanie i okresowa konserwacja, ale tak?e obs?uga bie??ca. Centrale serii 200 oferuj? najbardziej rozbudowan? funkcjonalno?? w?ród konwencjonalnych systemów sygnalizacji po?arowej.

Oferta firmy SATEL z zakresu urz?dze? sygnalizacji po?arowej jest kompleksowa. Dlatego oprócz samych central i urz?dze? im towarzysz?cych w jej sk?ad wchodz? automatyczne czujki po?arowe (dym, ciep?o, multisensor), r?czne ostrzegacze po?arowe oraz sygnalizatory. Ofert? uzupe?niaj? pomocnicze akcesoria, takie jak lokalne wska?niki zadzia?ania czy przemys?owa podstawa do czujek automatycznych u?atwiaj?ca ich monta? z wykorzystaniem okablowania uk?adanego w rurkach instalacyjnych.

 

 

Zapraszamy do wspó?pracy w zakresie projektu, instalacji oraz konserwacji Systemów Sygnalizacji Po?arowej.

 

(informacje zaczerpni?te ze strony producenta: satel.pl)

2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.