DIGMA.plO nas | oferta
  REFERENCJE  
S....g Polska sp. z o.o. - certyfikowana instalacja 96 torów transmisyjnych.
Spó?dzielnia Mieszkaniowa w ?odzi - instalacja sieci strukturalnej.
Powiatowy Urz?d Pracy w Zgierzu - rozbudowa sieci MOLEX.
Arcus SI sp. z o.o. - budowa sieci teleinformatycznej - 800 punktów.
  KATEGORIE  
  INFO  
- okablowanie sieci komputerowych/strukturalnych
- parametry drutów miedzianych
- Systemy Sygnalizacji Po?arowej
- adresowanie IP
- podstawowe komendy Linux
- podstawowe komendy Windows
- Microsoft - praktyczne porady
- Program gwarancyjny Telegartner
04-06-2023 roku

Zapraszamy na nasze AUKCJE ALLEGRO !

P.P.H.U. Digma
 gg: 8847599 (Zbyszek)
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
| Oferta |

Sprzeda?

- osprz?t instalacyjny

- wyposa?enie serwerowni

- urz?dzenia teleinformatyki

- osprz?t firmy Telegärtner

Jeste?my dystrybutorem sprz?tu firmy Telegärtner na region ?ódzki.

 

Zapraszamy na nasze aukcje Allegro (link).

 

Jeste?my certyfikowanym instalatorem firmy Telegärtner. Sieci wykonane na elementach Telegärtner po wykonaniu pomiarów, uzyskuj? 25 letni? gwarancj? producenta.

 

Us?ugi

Outsourcing informatyczny - zach?camy do korzystania z zewn?trznego wsparcia informatycznego. Oferujemy pomoc w doborze oprogramowania, pomoc w instalacji i konfiguracji oprogramowania dzia?aj?cego na komputerch w firmie. ?wiadczymy us?ugi w zakresie administracji sieciami komputerowymi, konserwacji sprz?tu komputerowego i sieciowego. Outsourcing przynosi przede wszystkim korzy?ci finansowe.

 

Instalacje sieci stuktularnych -

 

Pomiary okablowania - oferujemy Pa?stwu pomiary sieci opartych o technologi? miedzian? zgodnie ze standardami TIA Category 3, 5, 5e, 6, 6A (TIA/EIA-568B, B.2, TSB-95), ISO/IEC 11801 Class C, D, E, F.

Wykonanie pomiarów dostarcza szczegó?ewych informacji o jako?ci wykonanej instalacji. Jako wynik pomiarów, otrzymuj? Pa?stwo raport z oprogramowania LINKWARE, wraz z komentarzem dotycz?cym ewentualnych usterek.

Zach?camy do wykonywania pomiarów dzia?aj?cych sieci, co pewien okres czasu. Wykryte zostan? w ten sposób usterki, które zosta?y spowodowane przypadkiem, podczas innych prac.

 

Instalacje CCTV (closed-circuit televicion) - Instalacje telewizji przemys?owej wykorzystuje si? obecnie wsz?dzie (place zabaw, komunikacja miejska, mieszkania, pomieszczenia firm itp.). CCTV s?u?y do nadzoru, zwi?ksza bezpiecze?stwo terenu w obr?bie którego zainstalowano kamery. Podgl?d z kamer mo?e by? przekazywany na ekrany monitorów lub rejestrowany na no?nikach danych.

 

Instalacje alarmowe -

 

Instalacje Systemów Sygnalizacji Po?arowej - oferujemy us?ugi w zakresie projektu, instalacji oraz konsterwacji systemów sygnalizacji po?arowej (wi?cej ...)

 

Instalacje elektryczne - oferujemy us?ugi w zakresie projektu, budowy i konserwacji instalacji elektrycznych od stacji tranformatorowych po gniazdko w pokoju. Wykonujemy dodatkowo pomiary izolacji oraz uziemienia.

 

Instalacje dodatkowe - oferujemy Pa?stwu instalacj? oraz konserwacj? instalacji domofonowych, wideofonowych oraz telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej.

 

Teren naszej dzia?alno?ci to miasto ?ód?, Pabianice, Konstantynów ?ódzki, Aleksandrów ?ódzki, Zgierz oraz okolice ?odzi.

2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.