DIGMA.plO nas | oferta
  REFERENCJE  
S....g Polska sp. z o.o. - certyfikowana instalacja 96 torów transmisyjnych.
Spó?dzielnia Mieszkaniowa w ?odzi - instalacja sieci strukturalnej.
Powiatowy Urz?d Pracy w Zgierzu - rozbudowa sieci MOLEX.
Arcus SI sp. z o.o. - budowa sieci teleinformatycznej - 800 punktów.
  KATEGORIE  
  INFO  
- okablowanie sieci komputerowych/strukturalnych
- parametry drutów miedzianych
- Systemy Sygnalizacji Po?arowej
- adresowanie IP
- podstawowe komendy Linux
- podstawowe komendy Windows
- Microsoft - praktyczne porady
- Program gwarancyjny Telegartner
04-06-2023 roku

Zapraszamy na nasze AUKCJE ALLEGRO !

P.P.H.U. Digma
 gg: 8847599 (Zbyszek)
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
| Program gwarancyjny Telegärtner |

 

 1. Gwarancja na system i aplikacje
  System Okablowania Strukturalnego Telegärtner firmy Telegärtner Karl Gärtner GmbH, Lerchenstr. 35, 71144 Steinenbronn umo?liwia tworzenie sieci o okre?lonej kategorii wed?ug obowi?zuj?cych i aktualnych norm (np. ISO/IEC 11801, EN 50173). Linie pomiarowe sieci b?d? spe?nia?y parametry zgodnie ze specyfikowana kategori? przez 25 lat pod warunkiem ich prawid?owego monta?u i eksploatacji.
  Gwarancje Systemow? wydaje si? na podstawie dostarczonej dokumentacji powykonawczej z wykonanymi pomiarami miernikiem dynamicznym z wa?n? homologacj? na dzie? wykonywania pomiarów. Ponadto Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego Telegärtner b?dzie wolny od wad, uniemo?liwiaj?cych transmisj? sygna?ów zgodnych z okre?lonymi protoko?ami i aplikacjami sieciowymi. Protoko?y te i aplikacje s? opisane i znormalizowane przez komitety normalizacyjne i zatwierdzone w oparciu o odpowiednie obowi?zuj?ce normy.
 2. Gwarancja na produkty.
  Wszystkie komponenty Systemu Okablowania Strukturalnego Telegärtner firmy Telegärtner Karl Gärtner GmbH, Lerchenstr. 35, 71144 Steinenbronn jakie zosta?y u?yte w instalacji, obj?tej certyfikacj? wed?ug procedury certyfikacyjnej Telegärtner posiadaj? 2 letni? gwarancj?.

 

 

Telegärtner GmbH jest wiod?cym producentem na ?wiatowym rynku, profesjonalnych rozwi?za? w zakresie transmisji danych od ponad 60 lat. Program produkcyjny obejmuje z??cza koncentryczne w.cz., rozwi?zania sieciowe dla okablowania strukturalnego budynku, ?wiat?owodowe rozwi?zania do przesy?ania danych oraz rozwi?zania przekazu danych w przemy?le.

 

Korzy?ci wynikaj?ce ze stosowania osprz?tu Telegärtner:

 • instalacja okablowania strukturalnego mo?e zosta? obj?ta certyfikatem oraz gwarancj? systemow? producenta na niezmienne parametry transmisyjne przez okres 25 lat (szczegó?y),
 • najwy?sza jako? produktów Telegärtner gwarantowana jest certyfikacj? w systemie DIN ISO 9001:2000 oraz DIN ISO 14001:2004, która obejmuje ca?? firm?,
 • wszystkie podzespo?y i osprz?t Telegärtner, produkowany jest w standardach umo?liwiaj?cych zastosowanie ich w rozwi?zaniach ró?nich producentów,
 • osobna rodzina z??czy Telegärtner STX dla zastosowa? w przemy?le,
 • nowatorskie rozwi?zania dzi?ki ponad 60-cio letniemu do?wiadczeniu w produkcji podzespo?ów dla bran?y telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej.
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.